นางสาวมนสา กำกับกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดำเนินงานอบรมภาษาต่างประเทศ แก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป
2. จัดทำปฏิทินวิชาการ วางแผน จัดตารางอบรมและกำหนดหลักสูตรอบรม
3. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ดำเนินงานในหน่วยการศึกษาด้วยตนเองโดยโปรแกรม English Discoveries Expert
5. เป็นวิทยากรแนะนำการใช้โปรแกรมEnglish Discoveries Expert
6. เป็นเวรประจำ เปิด – ปิด ห้องอบรม
7. ดำเนินการจัดสอบ ตรวจข้อสอบ ประกาศผลสอบ และส่งผลคะแนนให้ต้นสังกัด
   ของนักศึกษา

8. สังเคราะห์แบบประเมินผล และจัดทำรายงานการดำเนินงานตามโครงการ
นางสาวจันทนา มิทยานนท์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของศูนย์ภาษาตามที่ได้รับการ
   จัดสรรจากมหาวิทยาลัย

2. จัดทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ในทุกโครงการของศูนย์ภาษา
3. จัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการจากงบกลางมหาวิทยาลัย
4. จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร
5. จัดคีย์ข้อมูลโครงการเข้าระบบ e-budget ของมหาวิทยาลัย
6. จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดกิจกรรมและขอใช้งบประมาณจากแผนการใช้จ่าย
   งบประมาณของแต่ละภาคเรียน

7. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานสำหรับโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
   ผู้รับผิดชอบโครงการ

8. จัดทำใบเบิกค่าตอบแทนและเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับวิทยากร
   ในทุกๆเดือนที่มีการอบรม

9. ติดต่อประสานงานกับกองคลัง เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
10. จัดทำเรื่องเงินยืมทดลองราชการสำหรับโครงการของศูนย์ภาษา
11. จัดคีย์ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการอนุมัติลงระบบ MIS
12. เป็นเจ้าหน้าที่เวรประจำห้องอบรมเพื่อติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ และอำนวยความสะดวก
    แก่วิทยากรและผู้เข้าอบรม

13. รับสมัครและให้ข้อมูลรายละเอียดการอบรมแก่ผู้ติดต่อสอบถาม
14. จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินโครงการในทุกไตรมาส
15. เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
16. จัดทำรายงานปฏิทินแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
17. จัดทำบัญชีวัสดุสำนักงานของศูนย์ภาษา
18. จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ
19. ติดต่อประสานงานกับกองนโยบายและแผนให้การจัดทำงบประมาณต่างๆเป็นไป
    ด้วยความเรียบร้อย
นางสาวประวิตา กันตังพันธุ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. รับ-ส่งเอกสารด้วยตนเองและรับ-ส่งเอกสารผ่านระบบ e-document
2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์การอบรม
3. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และเขียนเลขครุภัณฑ์
4. งานบริหารความเสี่ยงและงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
5. เป็นเวรประจำวันเปิด-ปิดห้องอบรม
6. งานแจ้งซ่อมที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
7. บันทึกข้อความแจ้งเวียน แจ้งเชิญ แจ้งหน่วยงานอื่นๆ
8. งานอื่นๆตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย 

นายสังสรรค์ แก้วหน่อ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของงานศูนย์ภาษา
2. ปรับปรุงเว็บไชต์ และประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานศูนย์ภาษา
3. ปรับปรุงเว็บไชต์ และประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ดูแลเครื่องแม่ขาย (Server) ห้องปฏิบัติการภาษา
5. ติดตั้ง software และUpdate โปรแกรม
6. ดูแล ซ่อมบำรุง Software/Hardware และตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์
   ในห้องปฏิบัติการภาษา

7. ดูแล และแก้ปัญหาระบบ LAN ในห้องปฏิบัติการงานศูนย์ภาษาให้ใช้งานได้สมบูรณ์
8. ตรวจสอบสถานะเครือข่ายเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจำวัน
9. ตรวจสอบสถานะระบบเครือข่ายและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานศูนย์ภาษาประจำสัปดาห์
10. เป็นเวรประจำวันเปิด-ปิดห้องอบรม