ห้อง ประเภท  รายละเอียดห้อง  จำนวน รูปภาพ
 2941

 ห้องปฏิบัติการทางภาษา

- Desktop Computer
- ชุดหูฟัง
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง และไมรโครโฟน
34 Lab2941
2943  ห้องปฏิบัติการทางภาษา - Desktop Computer
- ชุดหูฟัง
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง และไมรโครโฟน
34 Lab2943
2961  ห้องปฏิบัติการทางภาษา - Desktop Computer
- ชุดหูฟัง
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง และไมรโครโฟน
30 Lab2961
2963  ห้องปฏิบัติการทางภาษา - Desktop Computer
- ชุดหูฟัง
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
- ชุดเครื่องเสียง และไมรโครโฟน
30 Lab2963