โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม

  หลักสูตรที่เปิดอบรม
    1. หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (Communicative English for AEC)
    2. หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
    3. หลักสูตร ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

หมายเหตุ หลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา 
            ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในระหว่างช่วงเวลารับสมัครอบรม