โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม

  หลักสูตรที่เปิดอบรม
    1. หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน
       (Communicative English for AEC) (20 ชั่วโมง)
    2. หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร (20 ชั่วโมง)
    3. หลักสูตร ภาษาขแมร์เบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร (20 ชั่วโมง)
    4. หลักสูตร ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร (30 ชั่วโมง)
    5. หลักสูตร ภาษาจีน 1 (30 ชั่วโมง)
    6. หลักสูตร การฟังและการพูดภาษาจีน 1 (30 ชั่วโมง)
    7. หลักสูตร ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยวประเทศจีน (20 ชั่วโมง)

หมายเหตุ หลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา 
            ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในระหว่างช่วงเวลารับสมัครอบรม