โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ภาคการศึกษาที่ 1/2560

  หลักสูตรที่เปิดอบรม
    1. หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน
    (Communicative English for AEC) (20 ชั่วโมง)
    2. หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร (20 ชั่วโมง)
    3. หลักสูตร ภาษาขแมร์เบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร (20 ชั่วโมง)
    4. หลักสูตร ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร (30 ชั่วโมง)
    5. หลักสูตร ภาษาจีน 1 (30 ชั่วโมง)
    6. หลักสูตร การฟังและการพูดภาษาจีน 1 (30 ชั่วโมง)
    7. หลักสูตร ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยวประเทศจีน (20 ชั่วโมง)

  หมายเหตุ หลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา 
                 ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในระหว่างช่วงเวลารับสมัครอบรม