งานศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ชั้น 2 อาคาร 29
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. IP Phone 02–942-5800, 02-942-6800 ต่อ 2916, 2917, 2919, 2920
โทรสาร. 02-513-2499 
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.