[08-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560

 [08-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาจีน 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

 [03-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560

 [03-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 2/2560

[18-04-61] - ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษาที่ 2/2560

[05-04-61] - ประกาศผลสอบ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ภาคการศึกษาที่ 2/2560

[06-03-61] - ตารางนัดสอบวัดผล หลังอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 2/2560

[12-02-61] - ประกาศผลสอบ EXIT EXAM สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

[04-02-61] - แจ้งนักศึกษาทราบ เรื่องประกาศผลสอบ EXIT EXAM สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

[24-01-61] - ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบ EXIT EXAM สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

>ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...