ศูนย์ภาษา เปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2560 
ระเบียบการอบรมภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 2/2560
ผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 ผลการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 ผลการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยวประเทศจีน ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 ผลการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาจีน1 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 ผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) กลุ่มที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 ผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) กลุ่มที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 ผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) กลุ่มที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 ตารางสอบวัดผลหลังอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert
 ศูนย์ภาษา เปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560
 ผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษาที่ 3/2559 สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ