previous arrow
next arrow
Slider

 [07-01-62] - ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2561

 [07-12-61] - ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษาที่ 1/2561

 [07-12-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2561

 [07-12-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2561

 [07-12-61] - ประกาศผลสอบ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ภาคการศึกษาที่ 1/2561

 [08-11-61] - ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ

 [17-09-61] - ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2561

 [27-08-61] - ระเบียบการอบรมภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 1/2561

 [08-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560

 [08-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาจีน 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

 [03-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560

 [03-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 2/2560

[18-04-61] - ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษาที่ 2/2560

[05-04-61] - ประกาศผลสอบ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ภาคการศึกษาที่ 2/2560

>ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...