ARIT

Academic Resource and Information Technology. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 ปรัชญา
   " ศูนย์กลางการเรียนรู้ สู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย สารสนเทศกว้างไกล ร่วมใจให้บริการ "


 วิสัยทัศน์
   เป็นแหล่งบริการสื่อสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานบริการวิชาการ
   และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง


 พันธกิจ
   1. ผลิต เผยแพร่ และบริการทรัพยากรสารสนเทศ
   2. การพัฒนาเครือความร่วมมือทรัพยากรสารสนเทศในระดับชาติ
   3. การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานคุณภาพ
   4. เป็นแหล่งอบรมทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป


 อัตลักษณ์
   " บริการด้วยใจ รู้ใช้เทคโนโลยี "

Designed and developed by : Suphawan Yamprayoon. Maintained by : Sangsan Kaewnor , Arit @CRU