ติดต่อเรา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel. 02-942-5800 ,02-942-6800 ต่อ  2921-2925