งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม “การใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์” (E-Meeting) เพื่อลดการใช้กระดาษและก้าวไปสู่ SMART CRU เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 78 ปี วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2951 อาคาร 29
เปิดให้บริการแล้ว งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล และโปรแกรมพื้นฐานสำหรับนักศึกษา ณ อาคาร 29 ชั้น 1
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (IC3 Digital Literal Certification) “การใช้งานอินเตอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)”รุ่นที่ 3 วันที่ 03 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2951 อาคาร 29
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (IC3 Digital Literal Certification) “การใช้งานอินเตอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)”รุ่นที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2944 อาคาร 29
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (IC3 Digital Literal Certification) “การใช้งานอินเตอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)” รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2944 อาคาร 29
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานเครื่องมือออนไลน์ สนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป WordPress" วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29
4 พฤษภาคม 2561 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมวิทยสภา 1
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเว็บไซต์ด้วยเว็บสำเร็จรูป Joomla" ให้แก่บุคลากร วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2953 อาคาร 29
27 มีนาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรการและงานส่วนบุคคล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป WordPress เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2938 อาคาร 29
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำผังงาน FLOWCHART วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29

หน้าหลัก