27 มีนาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรการและงานส่วนบุคคล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป WordPress เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2938 อาคาร 29
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำผังงาน FLOWCHART วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29

หน้าหลัก